هورمون های دستگاه گوارش

هورمون های دستگاه گوارش

هورمون های دستگاه گوارش

لوله گوارشی به طور پیوسته، آب ، الکترولیتها ، ویتامین ها و مواد غذایی را برای بدن فراهم می کند که برای حصول به این هدف نیازمند :

عبور غذا از لوله گوارش

ترشح شیره گوارشی و هضم غذا